Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • Kok:
Kok Verhuur B.V., gevestigd aan de Nijverheidstraat 21 te (8281 JD) Genemuiden, KvK-nummer: 68609124.
 • Huurder:
Een natuurlijk persoon of rechtspersoonlijkheid die contractspartij is van Kok.
 • Overeenkomst:
De schriftelijke en/of mondelinge bevestiging door Kok van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet- herroepen offerte van Kok, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst.
Het afhalen/laten bezorgen, en daarmee het accepteren van de goederen/machines geld eveneens als aanvaarding van de voorwaarden en leidt automatisch tot een overeenkomst.
 • Partijen:
Kok en Huurder.
 • Derde:
Een externe partij, niet zijnde Kok of Huurder.
 • Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68609124.
Het verzekeringscertificaat zoals vermeld op www.kokverhuur.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Kok en Huurder.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.
 3. De door de Huurder (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Kok uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een situatie zich voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.
 5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Kok en Huurder gesloten Overeenkomsten.
 6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
 7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Kok worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Kok zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. Een aanbieding/offerte vervalt, indien de aanvaarding hiervan door de Huurder niet schriftelijk en/of binnen 5 werkdagen wordt bevestigd. Een offerte/aanbieding vervalt (ook) indien de zaak waarop de aanbieding/offerte betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Kok kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Huurder, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Kok zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Kok zijn aanvaard.
 6. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Kok een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd aan de Huurder. Kok is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 7. Indien de aanvaarding door de Huurder (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Kok daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kok schriftelijk anders verklaart.
 8. Kok is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Huurder heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. HUUR(PRIJS)

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de Overeenkomst is vermeld. De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW, brandstof, transport, verzekeringspremie en montage/demontagekosten.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden bij het bepalen van de huurperiode ook zaterdagen, zon- en feestdagen en overige vrije dagen meegerekend. Een gedeelte van een dag geldt als gehele dag.
 3. Tenzij anders overeenkomen, wordt de huurprijs berekend vanaf de dag waarop het gehuurde aan Huurder ter beschikking is gesteld tot en met de dag dat Kok weer in bezit is gesteld van het gehuurde. Indien partijen zijn overeengekomen dat Kok het gehuurde aan het einde van de huurperiode zal ophalen, wordt de huurprijs berekend tot en met de derde dag nadat de in artikel 13 lid 4 van deze Voorwaarden genoemde melding heeft plaatsgevonden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de huurprijzen gebaseerd op gebruik gedurende maximaal 8 uur per dag of gedurende maximaal vijf werkdagen van maximaal 8 uur. Meer-uren worden tegen de in de Overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging ten laste van Huurder.
 5. Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan..

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Kok zal de in de Overeenkomst vervatte prestaties op grond van de op dat moment beschikbare kennis naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kok het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
 3. De Huurder draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan Kok aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kok worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kok zijn verstrekt, heeft Kok het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Huurder in rekening te brengen.
 4. Kok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kok is uitgegaan van de door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kok kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 6. AFLEVERING

 1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Kok in acht zullen worden genomen, zijn deze slechts indicatief van aard en binden deze Kok niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.
 2. Het gehuurde wordt op de overeengekomen (af)leverdatum op het terrein van Kok aan Huurder ter beschikking gesteld, tenzij partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde wordt afgeleverd en opgehaald op een door de Huurder aangewezen locatie in Nederland. In dat geval komen de kosten van aan- en afvoer voor rekening van Huurder.
 3. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder:
  1. bij levering op het terrein van Kok: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
  2. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
 4. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de aflevering plaatsvindt op een andere locatie dan op het terrein van Kok, dient de Huurder ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde
  zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Kok het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Huurder zal alsdan de transportkosten verschuldigd zijn. Kok kan, na overleg met de Huurder, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.
 5. Het gehuurde voorzien van een verbrandingsmotor wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. De door Huurder verbruikte brandstof zal bij teruggave van het gehuurde in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de huurprijs en de in de Overeenkomst genoemde borgsom contant bij het aangaan van de huurovereenkomst.
 2. De borgsom zal aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Huurder worden terugbetaald, mits het gehuurde aan Kok is overgedragen in de staat waarin het aan Huurder ter beschikking is gesteld. Kok heeft het recht om alle aan het einde van de huurperiode nog door Huurder verschuldigde bedragen te verrekenen met de door Huurder betaalde borgsom.
 3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is Huurder verplicht op verzoek van Kok een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kok heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden, het gehuurde terug te nemen en zijn schade op Huurder te verhalen. Huurder geeft Kok op voorhand toestemming gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter terugname van het gehuurde.
 4. Indien de Huurder in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Huurder is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
 5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Huurder direct rente aan Kok verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.
 6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, dan wel de werkelijke incassokosten (met een minimum van € 450,00).
 7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald.
 8. Elke bevoegdheid van de Huurder tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 8. GEBRUIK

 1. De Huurder/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking.
 2. Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.
 3. Huurder zal als een goed Huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de meegedeelde of meegeleverde bedienings-, behandelings- en veiligheidsvoorschriften.
 4. Het is het Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kok niet toegestaan straal- en/of spuitwerkzaamheden uit te voeren met behulp van het gehuurde, voor zover het gehuurde daarvoor bruikbaar zou zijn.
 5. Huurder zal het gehuurde uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel het gehuurde uitsluitend laten gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn. Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie genoemd in de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Huurder is verplicht Kok onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Kok lijdt als gevolg van nalatigheid van Huurder ter zake van de meldingsplicht.
 7. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

ARTIKEL 9. INSPECTIE / ONDERHOUD

 1. Huurder verplicht zich op verzoek van Kok het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft Kok op voorhand toestemming gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
 2. Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van Kok, met uitzondering van het dagelijks onderhoud, waaronder begrepen het opladen van accu’s.
 3. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door Kok uit te voeren regelmatige onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan Kok ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
 4. Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Kok. Indien Kok geen toestemming heeft gegeven komen de reparatiekosten voor rekening van Huurder, onverminderd het recht van Kok om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vragen.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

 1. Indien Kok, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben Partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden
 2. Kok is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Kok die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Kok gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Kok, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
 4. Kok is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

 1. In de Overeenkomst dient Huurder aan te geven of Huurder gebruik maakt van een door Kok afgesloten verzekering. De verzekeringspremie bedraagt 7% van de bruto huursom, welke als toeslag bij Huurder in rekening wordt gebracht.
 2. Huurder is jegens Kok aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen: schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door een door Kok afgesloten verzekering. Als Kok aanspraak moet maken op een door haar voor het gehuurde afgesloten verzekering, is Huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan Kok te voldoen.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan, zoals schade aan onderliggende vloeren en/of verhardingen.
 4. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient Huurder Kok hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade, die Kok lijdt als gevolg van nalatigheid in zijn meldingsplicht.
 5. Bij diefstal of (economische) total loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Kok te vergoeden tegen de dagwaarde. Onder de dagwaarde dient te worden verstaan: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum of de datum van vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID KOK

 1. De aansprakelijkheid van Kok is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Kok.
 2. De aansprakelijkheid van Kok is bovendien beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stagnatieschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als het gehuurde niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele huurperiode aan Huurder ter beschikking kan worden gesteld zal Kok alles in het werk stellen om Huurder vervangend materiaal aan te bieden. Als Kok daar niet in slaagt of het door Kok aangeboden alternatief niet door Huurder wordt geaccepteerd, is de aansprakelijkheid van Kok beperkt tot het terugbetalen aan Huurder van reeds betaalde huurpenningen.
 4. Huurder zal Kok vrijwaren voor eisen van Derden op grond van schade met, door of in verband met de  gehuurde zaak, tenzij de schade het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

ARTIKEL 13. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. Kok heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van:
  1. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
  2. aanvraag van faillissement of surseance van betaling van Huurder;
  3. beslag op de Machine door derden;
  4. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Kok met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
 2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze worden beëindigd door opzegging. Opzegging moet geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Bij huur die langer dan zes maanden duurt, bedraagt de opzegtermijn 2 weken. Voor een huurperiode die langer dan een jaar duurt, bedraagt de opzegtermijn: één maand. Een overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd door Huurder.
 3. Huurder is verplicht het gehuurde schoon en verder in dezelfde staat waarin Huurder deze heeft ontvangen, terug te geven. Als naar het oordeel van Kok het gehuurde bij teruggave niet schoon is, is Kok gerechtigd het gehuurde voor rekening van Huurder te (laten) reinigen. De schoonmaakkosten mag Kok in rekening brengen dan wel in mindering brengen op de door Huurder betaalde borgsom.
 4. Huurder dient minimaal 24 uur voor het einde huurperiode bij Kok te melden dat hij het gehuurde zal terugbezorgen. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Kok het gehuurde aan het einde van de huurperiode zal ophalen bij Huurder, dient Huurder minimaal 3 werkdagen voor het einde van de huurperiode te melden dat het gehuurde kan worden afgehaald. Daarbij zal Huurder de locatie waar Kok het gehuurde dient op te halen duidelijk te omschrijven en het gehuurde transport-klaar gereedhouden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Als de locatie niet goed bereikbaar is en het gehuurde als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft Kok het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.
 5. In het geval dat Partijen een vermoedelijke einddatum zijn overeengekomen, welke wordt overschreden, is Kok gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één week te beëindigen. Huurder dient het gehuurde alsdan voor het einde van de huurperiode terug te brengen in beheer van Kok.
 6. Als de huurperiode verstrijkt zonder dat Kok weer in bezit is van het gehuurde, is Kok gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijven van kracht, totdat het gehuurde weer in bezit is van Kok, onverminderd de gehoudenheid van Huurder tot vergoeding van de door Kok te lijden schade, tenzij de verlate teruggave niet aan Huurder kan worden toegerekend.

ARTIKEL 14. EIGENDOM EN DERDENBEDING

 1. De eigendom van het gehuurde berust bij Kok. Alles wat door of vanwege Huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van Kok.
 2. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan Derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij Kok hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Kok maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van een eventuele financieringsmaatschappij.
 4. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de zaken waar mogelijk bij een financieringsmaatschappij kunnen berusten. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de Huurder de zaken op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra de financieringsmaatschappij afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen door de Kok jegens de financieringsmaatschappij. Als gevolg van de hiervoor bedoelde opeising van de zaken door de financieringsmaatschappij wordt de onderhavige huurovereenkomst (voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname van de zaken door de financieringsmaatschappij dient te geschieden op een door de financieringsmaatschappij aangegeven locatie in Nederland en Huurder verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.
 5. Indien de situatie als bedoeld onder lid 4 hiervoor zich voordoet en de financieringsmaatschappij het gebruik van de zaken door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij een huurovereenkomst met de financieringsmaatschappij te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige Overeenkomst en mogelijk onder verder gelijkluidende condities.
 6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 7. Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Kok worden herroepen.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kok partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Kok is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 16. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 68609124.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Versie augustus 2023